ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล” ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)

ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล” ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างเครือข่ายวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนในเครือข่าย
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ผ่านกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 : อนุบาล พัฒนาตามวัย, ป.1 อ่านออก เขียนได้, ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง, ป.3 อ่านวิเคราะห์ได้, ป.4-6 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยล่ะ 3
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน จำนวน 112 คน และผู้บริหาร จำนวน 11 คน ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สุจิราภรณ์ เงาศรี : ภาพ

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)