สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนาบุคลากรของ สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2562 โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พบปะผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2562 และมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหนองเงือก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประชุมวันแรกมีกิจกรรม บรรยายพิเศษการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และนิเทศภายในโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยดร.เจตนา เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. การนำเสนองานวิจัย R2R ของบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 กิจกรรม AAR สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมฯ และในวันที่ 2 มีกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกำหนดแนวทางร่วมกัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ของแต่ละเครือข่าย บรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพป.ลำพูน เขต 1 สู่องค์กรคุณธรรม โดย นายเอกพงศ์ เกยงค์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนันทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายไพศาล พิณทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่