สพป.ปัตตานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 09.30 น. ที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบใหม่ (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561) ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ระทรวงการคลังกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขยายผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งรับผิดชอบงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จึงได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการทบทวนการรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ถูกต้อง ตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 เป็นจำนวน 2 วัน โดยให้ความรู้และแบ่งกลุ่มการจัดทำรายงาน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดทั้ง 67 โรง เป็นครูผู้รับผิดชอบ และกลุ่มในสังกัด จำนวน 10 กลุ่ม เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มละ 1 คน และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง รวมทั้งสิ้น 125 คน โดยมีนายมูฮามัดยามิน วารัม ครูโรงเรียนบ้านบน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญ เป็นกระบวนการปฏิบัติที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีความเป็นไปได้ ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ ด้านการดำเนินงาน เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ด้านการรายงาน เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

ภาพ/ฟูซียะห์ บลูกาวาลี
ข่าว/มนทิชา แวซอเหาะ
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th