สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับประเมินฯ รอบสี่

22 กันยายน 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์     เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ประจำปี 2562 ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 85 คน จาก17 โรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ประเด็นพิจารณา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา เพื่อทราบแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นวิทยากรแกนนำ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพร่วมเป็นวิทยากร