สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบงวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายวริทธิ  จันทามี ผอ.สพป.นค.1 และ นายทองฮะ พรภูมินทร์  ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เดินทางออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบงวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายวินัย  โนนวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การใช้ อินเตอร์เน็ตพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียน และการดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันโรงเรียนพร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย