สพป.เลย เขต ๒จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่

วันเสาร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจการประเมินแนวใหม่แก่สถานศึกษาที่สมัครใจและมีความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู จากโรงเรียนในสังกัด ๑๗ โรงเรียน ๆ ละ ๗ คน ที่สมัครใจและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น   โรงเรียนบ้านปากปวน  โรงเรียนบ้านวังแท่น  โรงเรียนบ้านนาแก  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ โรงเรียนบ้านปวนพุ  โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านวังสะพุงและบ้านห้วยไผ่ใต้ เข้าประชุมสัมมนา การประชุมจัดขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ มีการรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อสังเกตจากการสังเคราะห์ SAR  วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายไมตรี  อยู่ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด