โรงเรียนบ้านหนองจูด สังกัด สพป.กระบี่ รับมอบอาคารโรงอาหารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  ที่โรงเรียนบ้านหนองจูด อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานรับมอบอาคารโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ”  (โรงอาหารหลังที่ 108) มูลค่า 1,000,000 บาท จากนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและคณะ  โดยมีนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอลำทับ ร่วมเป็นสักขีพยาน  นายอาจินต์  ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอลำทับ  คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนบ้านหนองจูดร่วมให้การต้อนรับจำนวนกว่า 300 คน
ทั้งนี้ โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ที่ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยมูลนิธิฯ เห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้สามารถทานอาหารได้เต็มที่ เมื่อได้รับอาหารเต็มที่และถูกสุขลักษณะนิสัยแล้ว จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป  มูลนิธิฯ จึงได้สานต่อโครงการในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือไม่มีโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือไม่มีโรงอาหาร หลังละ 1,000,000 บาท จำนวน 50 แห่ง ทั่วประเทศ รวมเป็นงบประมาณ 50 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 และจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและสุขาภิบาลให้กับครูรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งอาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านหนองจูดเป็นโรงอาหารหลังที่ 108