ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเน้นย้ำนโยบายการอ่านออกเขียนได้

วันที่  23  กันยายน  2562  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร  เขต 1  เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  ได้แก่  โรงเรียนยอดประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านวังชมภู  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  โรงเรียนบ้านคลองเมือง  โรงเรียนบ้านโกสัมพี  และโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) เน้นย้ำการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในทุกชั้นเรียน  อีกทั้ง ยังเดินตรวจเยี่ยมชมอาคารเรียน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ  ซึ่งมี  ผู้บริหารสถานศึกษา          คณะครู  รับฟังคำแนะนำ  ข้อเสนอแนะ  ในการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ของโรงเรียนพร้อมกับให้คำชื่นชมยินดี รวมทั้งให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  และนักเรียน

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเน้นย้ำนโยบายการอ่านออกเขียนได้
วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนยอดประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านวังชมภู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านคลองเมือง โรงเรียนบ้านโกสัมพี และโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) เน้นย้ำการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในทุกชั้นเรียน อีกทั้ง ยังเดินตรวจเยี่ยมชมอาคารเรียน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ของโรงเรียนพร้อมกับให้คำชื่นชมยินดี รวมทั้งให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน