สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว ระยะที่ 2

ในวันที่ 24 กันยายน 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว ระยะที่ 2 โดยมีนายพิษณุ มูลสารศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
วัตถุประสงค์ : 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลสามารถวางแผนการใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. โรงเรียนสามารถวางแผน/จัดตารางเรียนตารางสอนให้มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนต้นทาง และใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและการสอนทางไกล NEW DLTV ผ่านระบบ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพิจาณาคัดเลือกโรงเรียนแกนนำ และเครือข่ายโรงเรียนปลายทางที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล NEW DLTV โดยมีโรงเรียนแกนนำ จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย อย่างน้อยอำเภอละ 5 โรงเรียน
4.โรงเรียนสามารถวางแผนและใช้สื่อการเรียนการสอนจาก NEW DLTV เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การนิเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนการใช้งานระบบการศึกษาทางไกล DLTV และDLIT ในปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2