การลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ในการคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

วันที่ 20  กันยายน  2562  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ครูนาตยา    พรหมเทศ ในการคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562   ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอ    พาน จังหวัดเชียงราย  ในการนี้ นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ น.ส. กัญญาภัค ชัยธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมติดตามคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว