ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดค่ายวิชาการชุมชนคนเก่งแก่งดินสอ ปีการศึกษา 2562

วันที่  24  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายวิชาการชุมชนคนเก่งแก่งดินสอ  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตคุณภาพการศึกษา  นาดี  3  การจัดกิจกรรมดังกล่าว  ระหว่างวันที่  24 – 25  กันยายน  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์  ศิลปะ  เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยนายสมหมาย  สมมิตร  ผอ.โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต  ประธานเขตคุณภาพการศึกษานาดี  3  เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ  จำนวน  50,000  บาท   เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   ณ  โรงเรียนบ้านหินเทิน  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี