สพป.ลำพูน เขต 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี จำนวน 14 ราย และเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร จำนวน 7 ราย ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ในด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่2/2562 และเพื่อให้สถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานต่อไป