ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่                 24-25กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2