++แม่ฮ่องสอน เขต 1 อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร+++

^^^วันนี้ เวลา 09.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ โดยท่านอุดม  อินทรเวศน์วิไล  ข้าราชการบำนาญ   ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม   ณ  ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลธารา รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน

++โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยคุณธรรมจริยธรรม

2.ก่อให้เกิดผลในการกำหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย  คุณธรรมาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ เป็นแนวทางให้สถานศึกษา/กลุ่มภารกิจในสังกัดดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ  เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจในสังกัด  มีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระทำผิดวินัยลง

//ผู้เข้าร่วมประชุมมีผู้บริหารการศึกษา จำนวน  2  คน,ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  จำนวน 117 คน ,ข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 10 คน ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม จำนวน 10 คนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 6 คน  รวมทั้งสิ้น  145  คน

//การขับเคลื่อนภารกิจองค์กรเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องอาศัยผู้บริหารในหน่วยงานหลัก และต้องเป็นผู้บริหารที่ทรงคุณค่า  ทั้งด้านความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ควรตระหนักถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง  ที่จะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมให้มากที่สุดและเพื่อมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ  จึงควรมีมาตรการที่เข้มข้น  เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อำนาจหน้าที่ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน