สพม.39 ร่วม VDO Conference กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ได้สรุปสถานการณ์สถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 43 เขตพื้นที่การศึกษา และด้วยความห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีดำริในเรื่องการติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ด้วยระบบสื่อสารทางไกล เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 11 โรงเรียน