สพม.36 ประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24  กันยายน  2562 นายเรืองชัย ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียน  ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ   ห้องประชุมสันป่าแดง  2   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีนักเรียนในจังหวัดเชียงรายเข้ารับการประเมิน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก จำนวน 1 คน  ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คน  และเข้ารับ   การประเมินในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง จำนวน 1 คน  และ ขนาดใหญ่ จำนวน 2 คน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว