การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร ของ สหวิทยาเขต ริมกก

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาโดยการศึกษาอดีตพิจารณาปัจจุบันและวาดฝันถึงอนาคต เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตริมกก  ให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21  ณ  โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมี    ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รองผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตริมกก จำนวน 80 คน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว