สพม.19 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า  สพม.19

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  นำมาขยายผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ขึ้น ให้กับบุคลากรของ สพม.19 และครูผู้รับผิดชอบควบคุมภายในจากทุกโรงเรียนในสังกัด รวมกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และเพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติ การจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในอย่างถูกต้องตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่อนุญาตให้ นายทรงพล ฐานวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มาเป็นวิทยากร

………………………………………………………

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3022865834406809