รร.ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน รับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดกลาง) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต และนายจงภพ ชูประทีป เข้าประเมินโรงเรียนขุนยวมวิทยา และนายธนภัทร สุริยะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนขุนยวมวิทยา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน