สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 880 คน โดยมีการมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 ต่อจากนั้น เสวนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเยี่ยมชมนิทรรศการ และการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????