สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562 /ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 07.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่  สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อแจ้งข้อราชการ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 เกียรติบัตร Best Practices โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เกียรติบัตรครูภาษาไทยยอดเยี่ยม ครูภาษาไทยดีเด่น เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางการศึกษานักเรียน เกียรติบัตรให้กับนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ในระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561 NT จำนวน 6 คน  O-NET จำนวน 17 คน  โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายให้โรงเรียนถือปฏิบัติ ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย และความสะอาด ในการประชุมครั้งนี้ การลงทะเบียน เข้าประชุม และระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้กระดาษแทนการส่งเอกสารตัวจริง ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท