สพป.ปจ.2 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  25  กันยายน  2562  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562  ได้ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  ซึ่งเสนอขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  โดยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานกรรมการ  และนางวริศนันท์  วิริยะภคโชค  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสิงคาร  จิตชู  ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี   นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกรรมการ  นางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ