สพป.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบรวมพลัง Co-5 STEPs เพื่อการอ่านออกเขียนได้ให้กับครูชั้น ป.1

วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) หลักการและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง Co-5 STEPs เพื่อการอ่านออกเขียนได้  โดยผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก 51 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น  110 คน  เพื่อพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   โดยผ่านกระบวนการสอนเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน หรือ Co-5 STEPs  ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย “การตั้งคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม”   มีนางบุญญา  นวลใย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และนางเอมอร  ปิติ ครูภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้ การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง  5 ขั้นตอน หรือ Co-5 STEPs” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะสามารถทำให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วย