เลขา กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และชมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดนิทรรศการและการประชุมสัมมนา  โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๘๐ คน โดยมีการมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๘ ต่อจากนั้น เสวนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเยี่ยมชมนิทรรศการ และการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี