การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่” ประจำปี 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย นายจักราวุธ  สอนโกษา ผอ.สพม.22  ประธานกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการ ร่วมตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี ประจำปี 2562  ในหัวข้อ  “เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่” ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดร่วมส่งภาพเข้าร่วมประกวด จำแนกเป็น  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  26 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 49 ผลงาน  ซึ่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลต่อไป