สพป.ชัยนาท จัดรประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อทบทวน และกำหนดกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยนาท, รอง ผอ.สพป.ชัยนาท,ผอ.กลุ่ม/หน่วย, หัวหน้าศุนย์ประสานงานทางการศึกษา 13 ศูนย์, ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกศูนย์ ๆ ละ 1 ท่าน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น., ผู้แทนข้าราชการบำนาญ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท