พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

วันที่ 26 กันยายน 2562  ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด   โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี    สำหรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ที่ให้มีนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ” ที่เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทั้ง 3 ด้านคือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  โดยให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 3 ด้านคือทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  ทั้งนี้ สพป.สุรินทร์   เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 โรงเรียน มีนายเจษฎา เสาทอง   ผอ.โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล  เป็นประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นบุคลากรแกนนำร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด  จาก  65 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น   200 คน ประกอบด้วย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษา   โดยผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  ครั้งนี้   ได้รับเกียรติจาก     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษา