สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยนายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นในท้องฟ้าจำลอง การใช้กล้องโทรทรรศน์ ความเกี่ยวข้องและการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติ และจริยธรรม โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน อบรมระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอแปลงยาว โดยรุ่นที่ ๑ นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม