ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรม“ จิตอาสาพัฒนาสร้างบ้านให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พื้นที่จังหวัดตาก ”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาวมนนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 /จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ และได้มอบสิ่งของช่วยเหลือ นางบุญตา แสงสุริยะ ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโดยไม่มีอาชีพ และได้รับสวัสดิการผู้พิการ จาก อบต.โป่งแดง เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ในสังคม ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสาธารณะในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดตาก เป็นประธานการมอบบ้าน ให้แก่นางบุญตา แสงสุริยะ บ้านเลขที่ 8/1 ม.5 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก