รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดห้อง Creative room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหล

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีเปิดห้อง Creative Room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี โดยมี Mr. So Soon Cheon เลขาธิการ KOFICE เป็นประธานฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมด้วยผู้แทนจาก CJ ENM พร้อมทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนจากเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี

นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐเกาหลี (Korean Foundation for International Cultural Exchange: KOFICE) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง ไทย-เกาหลี “K-CONnected project” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท CJ ENM จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี การศึกษาด้านดนตรีไทยและเกาหลี การทัศนศึกษาในจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา และการจัดทำห้อง “Creative Room” พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นห้องสำหรับนักเรียนได้ทำการศึกษา เรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และการศึกษาไทยต่อไป

“สำหรับปี 2562 นี้ ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่สองแล้ว ด้วยความร่วมมือของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ KOFICE ในการจัดทำกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งมีเยาวชนชาวไทยและเกาหลี เดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่มิตรภาพและความร่วมมืออันดีในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีการจัดสร้างห้อง Creative Room เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลี จะเห็นได้ว่านอกจากเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาด้วยสื่อที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขณะที่ Mr. So Soon Cheon เลขาธิการ KOFICE กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างการสื่อสาร ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริง องค์กร KOFICE ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี จะพยายามมุ่งเน้นและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยกับเกาหลีสืบต่อไป

อัฉรา ข่าว