สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อ 27 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบึงสีไฟ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ดูบริบทของโรงเรียน อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะอาด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน และเงินจำนวนหนึ่งให้เด็กหญิงปวิมล บุญนคร นักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งครอบครัวยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก อาศัยอยู่กับตาและน้อง รวม 3 คน  ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่ดูแล เอาใจใส่โรงเรียน นักเรียนในทุก ๆ ด้าน