CLUSTER 17 เปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     

วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17)” พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster17) (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสำคัญ (Flagship Project) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17  อาทิเช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2,โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ฯ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

Alisa Pratumpo