สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2562

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลตามโครงการ 1 คน 1 สมรรถนะอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงายเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo