สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการใช้งานระบบข้อสอบ PISA STYLE

28  กันยายน  2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการใช้งานระบบข้อสอบ  PISA STYLE พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ  ณ  ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อสอบ  PISA  STYLE ซึ่งเป็นระบบข้อสอบออนไลน์ เพื่อนำระบบและวิธีการไปเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะมีอายุครบ  15 ปี ในอีก  3  ปีข้างหน้า ซึ่งจะต้องรับการประเมินโดยวิธีการสุ่ม สำหรับการทำข้อสอบออนไลน์ หรือ PISA STYLE ในการประเมินนักเรียนนานาชาติ ซึ่งมีครูผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  35  โรงเรียน รวม  90  คน  มี ดร.สุนันทา  รักพงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากรหลัก  และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นทีมวิทยากรผู้ช่วย ใช้เวลาในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน