การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในเขต EEC

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่นของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง มีการมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๘ การเสวนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาในเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๘๐ คน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี