สพม.34 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประประชุมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ จำนวน 800 กว่าคน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก และเพื่อส่งเสริมครูผู้เข้าร่วมประชุมนำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูต้นแบบ ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองทั้งด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า การพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งความสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูด้วยกัน และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จึงต้องจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และวิจัยเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกัน ครูผู้สอนจึงควรมีโอกาสในการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อขยายความเชื่อมโยงความเข้าใจ การแบ่งปัน การยอมรับ การส่งเสริมการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการจัดการเรียนรู้ อันจะนำพาสู่การเป็นครูมืออาชีพที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะสมรรถนะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice) จึงเป็นเทคนิคและวิธีการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นความพยายามและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู อันส่งผลถึงผลผลิตและผลลัพธ์และจะนำไปสู่มาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ของครู และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนที่เข้าประชุมทุกท่าน จะได้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ไปใช้ในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามบริบทของตนเองได้อย่างแท้จริง

ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบโล่รางวัล ผู้บริหารการศึกษาผู้ทรงคุณค่า บุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณค่า ครูผู้สอนดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติระดับดีเด่น ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน จำนวน 47 คน

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและจิสติกส์ไทย บรรยาย เรื่องคุณภาพผลผลิตของการจัดการศึกษา มุมมองภาพสะท้อนจากภาคธุรกิจ ให้แก่ผู้เข้าประชุมฯ

เวลา 13.00 น. กิจกรรมบรรยาย นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของข้าราชการครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา, อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์), อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย), อาจารย์จารวี เพชรแก้ว อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ), อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงษ์พัฒนะ  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาสังคมศึกษา) ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้