รมว.ศธ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล

โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมแกรนด์ อินคํา สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวว่า การจัดงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3” ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้นั้น ต้องขับเคลื่อนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารด้วย อีกทั้งระบบคุณภาพยังส่งผลถึงผลลัพธ์ คือนักเรียน ดังคำกล่าวที่ว่า “บริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอด” ซึ่งการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามบริบทของตนเอง และแนวทางของคุณภาพแห่งชาติ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ รวมทั้งจะนําพาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้

ขณะที่นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล้ำหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก รวมถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รวม 3 รุ่น จํานวน 1,528 โรงเรียน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA, มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ ScQA, การจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล, การประกวดการนําเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS), การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาที่ 3, การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา, การนําเสนอภาพความสําเร็จการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการทำ Work shop โดยนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ OBECQA

อัจฉรา ภาพ/ข่าว