รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม รอง ผอ.สำนักนวัตกรรม สพฐ. ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษา เลขา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้นวัตกรรม BBL ในการพัฒนาผู้เรียน
หลังจากนั้นเดินทางมาที่ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ 7 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ PLC
2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)
3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
4. นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education)
5. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด (Lesson Study & Open Approach)
6. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนพื้นฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา (Research – Based Project – RBL)
7. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และรายงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่อง 50 โรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 300 คนเข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้
##ภาพโดย ครูปิยรัฐ พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก