รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหาย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้โรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพความเสียหาย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้โรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับฟังการสรุปความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จาก ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. สั่งการให้ทุกโรงเรียนได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน อาคารสถานที่ ประเมินความเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบนพื้นฐานของความจำเป็นโดยเร่งด่วน และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยในช่วงปิดภาคเรียน โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของและชุดนักเรียนให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ทั้ง 10 โรงเรียน และเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ถอดบทเรียน เพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดซ้ำ และดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ