สพป.ชัยนาท จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางการลูกเสือ “ชุมชนคนรักลูกเสือ” จังหวัดชัยนาท

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพทางการลูกเสือ “ชุมชนคนรักลูกเสือ” จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ให้มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่วิชาผู้กำกับลูกเสือ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือ และบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 163 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท โดยได้รับความรู้จาก นายวิเชียร อวยพร ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ นายวัฒนกร อ่อนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ