สพม.35 ร่วมรับฟังประชุมทางไกล เลขา กพฐ.พบครู

คณะบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม มีประเด็น เกี่ยวกับ แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ , การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทภัย, การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง, การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. และการเกษียณอายุราชการ ปี 2562

โดยรับฟังผ่านช่องทาง http://www.obectv.tv.  http://www.facebook.com/obectvonline

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ/เจ้าของเรื่อง