ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในกิจกรรมภาคกลางคืน โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) โรงเรียนบ้านช่องแมว

24 ก.ย. 2562 19.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมละหมาดมักริบและอีซา (การละหมาดช่วงเวลาหัวค่ำและกลางคืน) ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมหอพักนักเรียน ดูความเป็นอยู่ ที่พักนอน พบว่า หอพักสะอาดเรียบร้อยดี นักเรียนทุกคนยิ้มแย้มและมีความสุข กำลังช่วยกันทำการบ้าน พี่สอนน้อง ซึ่งโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบ หรือขาดโอกาส โดยจัดที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นโรงเรียนประจำ ช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในบัญชีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลในด้านที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ ตลอดจนอุปกรณ์ความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียน ขณะนี้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งมี 4 โรง อำเภอละ 1 โรง โรงเรียนบ้านช่องแมว เป็นโรงเรียนประชารัฐฯ ในอำเภอสายบุรี และยังมีโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น โรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ และโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งทุกโรงมีความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนเข้าสู่โครงการตามเป้าหมายและได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี 3
http://www.pattani3.go.th