สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจและคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 190 คน ในกิจกรรมได้มีการบรรยายธรรมจากท่านพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง และมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 49 ท่าน พร้อมกันนี้ผู้เกษียณอายุราชการได้มอบเงินจำนวน 58,800 บาท ให้กับกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2