สพป.เลย เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ภายใต้ชื่อ“เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรมเลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ให้เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สพฐ.จึงกำหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพ  ด้านศิลปะ  ดนตรี–นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน ๑๕๗ โรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๒๐  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รวม ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมการศึกษาพิเศษ โดยจัดการแช่งขัน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๓  ตุลาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน  ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากนายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง ซึ่งได้มาเป็นเกียรติในการเปิดงานและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ตลอดจนผู้บริหารและครูที่นำเด็กเข้าแข่งขันและทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งทักษะวิชาการครั้งนี้