สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้รับผิดชอบในสังกัด 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee