สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร Boot Camp ปีการศึกษา 2562”

วันที่  29  กันยายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร Boot Camp ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด 232 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จำนวน 27 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนของ  Boot Camp ( Lead in / Presentation /Practice/Production /Wrap up) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Best Practice)  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ/บรรยายพิเศษ/เยี่ยมชมนิทรรศการและ  มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและคณะวิทยากร