สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัด“การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564” 

วันที่ 30 กันยายน 2562  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด  “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564  ณ ห้องประชุม 1 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ ศึกษานิเทศก์ /ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมการประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลฯ   ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย