สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน โดยนางจีรฉัตร  ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน