สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ ให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562