สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดร่วมประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก